Opublikowano:

Ogólne kryteria zaliczenia lektoratów z języków obcych na studiach I stopnia na Politechnice Krakowskiej

Lektorat z języka obcego stanowi przedmiot obowiązkowy i obejmuje uczestnictwo w zajęciach oraz samodzielną pracę studenta. Każdy semestr lektoratu kończy się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem. Obowiązuje zasada sekwencyjności, tzn. student uczęszczający na lektorat zalicza kolejno następujące po sobie semestry. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą lektora prowadzącego oraz Kierownika SPNJO, istnieje możliwość wyrównania różnic programowych (bądź innych zaległości) w ciągu jednego semestru.

1. Podział na grupy zaawansowania z języka angielskiego odbywa się na podstawie testu poziomującego (np. dostępnego na stronie SPNJO PK lub dostarczonego przez lektora prowadzącego) bądź certyfikatów biegłości językowej (posiadacze certyfikatów poświadczających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 są kierowani do grup C1, jeśli są przewidziane na danym roku, kierunku i wydziale).

Certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub C2 (np. CAE, CPE lub równorzędne), a w przypadku gdy na danym roku nie ma grup C1, również certyfikat na poziomie B2 (np. FCE lub równorzędny), może być podstawą do zwolnienia studenta z obowiązku regularnego uczęszczania na zajęcia, natomiast nie zwalnia z konieczności samodzielnego opracowania i zaliczenia materiału z zakresu języka specjalistycznego przewidzianego w treściach nauczania na dany semestr, a także zaliczenia lektury bądź prezentacji (jeśli obowiązuje w danym semestrze). Szczegółowe zasady zaliczania ww. materiału ustalane są przez lektora prowadzącego.

Zmiana języka na inny możliwa jest w trzech pierwszych tygodniach zajęć I semestru. Późniejsza zmiana wymaga pisemnej zgody Kierownika SPNJO oraz dziekana wydziału.

2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i może podlegać ocenie. Szczegółowe regulacje dotyczące obecności na zajęciach mogą się różnić między wydziałami m.in. ze względu na różnice w ilości godzin w poszczególnych semestrach (regulacje te są przedstawiane studentom na początku cyklu zajęć), lecz poniższe zasady obowiązują na wszystkich zajęciach z języka obcego na PK:

  • Zaświadczenia usprawiedliwiające nieobecność należy przedłożyć prowadzącemu zajęcia w terminie do 2 tygodni po ustaniu jej przyczyny. Zaświadczenia przedstawione po tym terminie nie będą honorowane.
  • Nieobecność na danych zajęciach może zostać odpracowana na zajęciach innej grupy tego samego prowadzącego, jeśli to możliwe i wyłącznie po uzgodnieniu z lektorem.
  • Jeśli suma nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) przekracza 50% godzin zajęć przewidzianych w danym semestrze, student kierowany jest na powtarzanie semestru. W uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba, hospitalizacja, ważne przyczyny losowe itp.) student może złożyć wniosek do Kierownika SPNJO o wyrażenie zgody na zaliczenie semestru mimo przekroczonego limitu nieobecności. Wniosek musi zawierać opinię lektora oraz dokumentację uzasadniającą jego złożenie.

3. Zasady uzyskiwania zaliczenia

Na początku cyklu zajęć lektor informuje studentów o zakresie materiału, zasadach zaliczania przedmiotu i warunkach uzyskania zaliczenia.

Na semestralną ocenę końcową składają się następujące elementy:

  • oceny z minimum 2 testów śródsemestralnych
  • ocena z wypowiedzi ustnych: lektura lub prezentacja* (od 2. semestru obowiązkowo, w 1. semestrze opcjonalnie – wg decyzji lektora prowadzącego)
  • frekwencja (zgodnie z regułami ustalonymi na wydziale; patrz pkt. 2)
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach (zgodnie z regułami ustalonymi na wydziale)
    aktywne uczestnictwo obejmuje także przynoszenie na zajęcia podręczników lub / i materiałów przekazanych uprzednio przez prowadzącego koniecznych do pełnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach)
  • inne formy pracy własnej studenta – np. kurs e-learningowy (jeśli dotyczy).

Szczegółowe zasady dotyczące zaliczenia lektury / prezentacji (w tym kryteria oceny) są przedstawiane na pierwszych zajęciach w semestrze.

*Lektura – ocena z wypowiedzi ustnej polegającej na opracowaniu odpowiedniej długości artykułu oraz zaprezentowaniu jego treści prowadzącemu w rozmowie indywidualnej.

*Prezentacja – ocena z wypowiedzi ustnej prezentowanej na zajęciach całej grupie.

Skala ocen oraz system oceniania (oceny cząstkowe lub system punktowy) mogą się różnić w zależności od wydziału. Niemniej jednak próg zaliczeniowy testów (lub całego semestru zajęć w przypadku systemu punktowego) wynosi 51%.

4. Uznawalność lektoratu zaliczonego we wcześniejszych cyklach kształcenia

Oceny z poszczególnych semestrów lektoratu języka obcego zaliczonych we wcześniejszych cyklach kształcenia na tym samym kierunku i wydziale są przepisywane automatycznie, o ile program kształcenia nie uległ zmianie.

Student, który zaliczył semestr języka we wcześniejszym cyklu kształcenia na innym wydziale PK lub na innej uczelni, może wnioskować o przepisanie oceny w ramach tego samego języka i poziomu, jeśli treści programowe są takie same bądź zbliżone. Warunki przepisania oceny ustalane są indywidualnie z prowadzącym.

Opublikowano:

Międzynarodowy Dzień Języków

W czwartek 15 listopada nasi studenci zostali zaproszeni do wzięcia udziału w Międzynarodowym Dniu Języków organizowanym przez Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK.

Studenci z różnych części świata dołożyli wszelkich starań, aby przybliżyć nam swój język i kulturę. Mieliśmy okazję nauczyć się kilku zwrotów między innymi w języku mongolskim, indonezyjskim, chińskim, suahili, arabskim, wietnamskim, portugalskim, francuskim, gun (Benin) i kreolskim (Mauritius). Niektórzy studenci zaprezentowali się w przepięknych, często wielobarwnych strojach charakterystycznych dla swojego kraju/kultury. Czytaj dalej Międzynarodowy Dzień Języków

Opublikowano:

XIV Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych

Zapraszamy wszystkich studentów kierunków technicznych Politechniki Krakowskiej do udziału w XIV Olimpiadzie Języka Niemieckiego. I etap odbędzie się 29 listopada o godz. 15.30 w Studium Języków Obcych PK.

Celem Olimpiady jest sprawdzenie umiejętności i znajomości języka niemieckiego wśród studentów wyższych uczelni technicznych. Olimpiada ma również na celu zachęcenie przyszłych inżynierów do rozszerzania i wzbogacania swojej wiedzy dotyczącej języka niemieckiego oraz kultury i zwyczajów krajów niemieckojęzycznych. Czytaj dalej XIV Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych

Opublikowano:

Olimpiada Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych

W roku akademickim 2018/2019 odbędzie się XX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego  Wyższych Uczelni Technicznych, organizowana przez Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej.


Olimpiada jest coroczną, dwuetapową imprezą, w której przyszli inżynierowie z całej Polski współzawodniczą w znajomości języka angielskiego. Patronat honorowy nad Olimpiadą corocznie obejmują: JM Rektor Politechniki Poznańskiej, Prezydent Miasta Poznania oraz Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a liczni sponsorzy zapewniają wartościowe i atrakcyjne nagrody dla laureatów. Czytaj dalej Olimpiada Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych

Opublikowano:

Czas na drugi język! Warsztaty językowe dla studentów PK

We współczesnym świecie coraz istotniejsza staje się umiejętność elastycznego dopasowania się do rynku pracy. Jednym z czynników zwiększających szanse powodzenia na tym polu (lepsza praca, wyższe wynagrodzenie, szybsza ścieżka awansu) jest znajomość — choćby pobieżna — wielu języków obcych. Dlaczego wielu, skoro „wszyscy mówią po angielsku”?

Chociażby dlatego, że przy tak powszechnej znajomości języka angielskiego umiejętność porozumiewania się w innym języku — postrzeganym czasem jako trudny — świadczy o zaangażowaniu, chęci poznania i zdobywania nowych doświadczeń, szacunku wobec rozmówcy, a nierzadko też o… odwadze wyjścia poza schemat. Czytaj dalej Czas na drugi język! Warsztaty językowe dla studentów PK

Opublikowano:

Informacja o wyborze lektoratu

STUDENTKO/STUDENCIE PIERWSZEGO ROKU!

Opanowałaś/eś już jeden język obcy – pomyśl teraz o kolejnym. Nie czekaj, aż w rozmowie z pracodawcą padnie drażliwe pytanie o znajomość innych języków niż angielski.

W ramach lektoratu możesz wybrać jeden z 4 języków – oprócz angielskiego proponujemy naukę niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego. Zgłoś się na pierwsze zajęcia wg twojego harmonogramu lub skontaktuj z prowadzącym. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na lektorat z języka niemieckiego lub rosyjskiego, nie musisz pisać testu poziomującego. Wyboru języka musisz dokonać do 14 października.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, także mailowo (adres kontaktowy: dguzik@pk.edu.pl).

Zapraszamy!
Lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK

Ogłoszenie w formie pdf