Opublikowano

Egzamin polektoratowy z języka angielskiego w sesji letniej 2019/20

Pan Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż., prof. PK, Jerzy Zając, biorąc pod uwagę stanowisko
Parlamentu Studenckiego (uzgodnione z kolei z WRSS WIiTCh) pozytywnie zaopiniował zmianę w
formule egzaminu kończącego lektorat j. obcego na WIiTCh w sesji letniej i jesiennej 2019/20
przedstawioną przez Kierownictwo SJO PK oraz lektorów SJO uczących na WIiTCh.
Egzamin zostanie przeprowadzony jedynie w formie pisemnej, z zachowaniem wszystkich jego części
składowych (tj. słuchanie, rozumienie tekstu czytanego, składnia i leksyka – w zakresie języka
technicznego).


Dla studentów, którzy w wyniku egzaminu pisemnego otrzymaliby ocenę niedostateczną bądź
niesatysfakcjonującą ich, przygotowana zostanie część druga. Część ta polegać będzie na
wylosowaniu (zaraz po zakończonym egzaminie pisemnym i otrzymaniu z niego oceny) przez
chętnego studenta pytania/zagadnienia (z zakresu przerobionego materiału specjalistycznego), na
które student się wypowie. Wypowiedź swoją przygotuje, a następnie ją zarejestruje i prześle w
terminie wskazanym w poleceniu. W poleceniu wskazana też będzie długość nagrania. Szczegóły
techniczne dotyczące wykonania tej części egzaminu będą jeszcze podane przed egzaminem.
Egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie 26.06.2020 w godz. 10:00-12:00 poprzez Platformę
Moodle w ramach kursu WIiTCh Final Exam in English 2020 umieszczonego w kategorii kursów
SPNJO/Inne kursy.


Na egzamin będą mogli zapisać się studenci po uzyskaniu zaliczenia ostatniego 4 semestru nauki j.
angielskiego (którzy nie mają zaległości z poprzednich semestrów). Wpis na egzamin będzie wpisem
na podany wyżej kurs.


Studenci lat ubiegłych, którzy mają zaliczone wszystkie 4 semestry nauki j. angielskiego i chcą wziąć
udział w egzaminie, proszeni są o mailowe zgłoszenie swoich danych (nazwisko i imię/nr
albumu/obecna grupa/lektor prowadzący ostatni semestr nauki języka) na adres:
monika.korpak@pk.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości ‘zapisy na egzamin wiitch’. Dostaną
informację zwrotną z potwierdzeniem, oraz zostaną przekierowani do w/w kursu – egzaminu.
Rejestracja na kurs upływa 3 dni przed egzaminem, 23.06.2020.

Monika Korpak
koordynator egzaminu