Klauzula informacyjna – kursy językowe

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika Krakowska informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na kurs dokształcający/szkolenie oraz udokumentowania przebiegu kursu dokształcającego/szkolenia;
4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie:
• ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.),
• zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych,
• regulaminu kursów komercyjnych organizowanych przez SPNJO PK
5) dane osobowe będą przechowywane:
a) w przypadku osób nieprzyjętych na kurs dokształcający/szkolenie:
przez okres 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji na kurs dokształcający/szkolenie, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia rekrutacji,
b) w przypadku osób przyjętych na kurs dokształcający/szkolenie:
przez okres 50 lat od dnia zakończenia prowadzenia kursu dokształcającego/ szkolenia, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia kursu dokształcającego/szkolenia;
6) osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt 4 aktów prawnych, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania na etapie rekrutacji; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału
w rekrutacji;
8) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.