Kursy językowe

Zapisy na kursy językowe - semestr zimowy 2018/2019

ZAPISY NA KURSY JĘZYKOWE - SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej zaprasza na kursy o profilu ogólnym i specjalistycznym z języków:

 • angielskiego
 • niemieckiego
 • rosyjskiego
 • francuskiego
 • hiszpańskiego

Prowadzimy również kursy przygotowujące do egzaminów TELC z j. angielskiego ogólnego i technicznego na poziomie B2. 

Dla zajęć standardowych przewidujemy:

 • 30 godzin dydaktycznych (1 raz w tygodniu 90 minut)
 • grupy od 7 do 14 osób
 • cenę 400 zł za kurs

Oferujemy także zajęcia indywidualne w cenie 65 zł za godzinę dydaktyczną.

***

Dla wszystkich grup poniżej standardowej liczby uczestników proponujemy skrócenie godzin kursu w ramach tej samej opłaty lub proporcjonalne podniesienie ceny.
Koszty ustalane są w zależności od liczby chętnych i ich oczekiwań. 

***

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ lub w sekretariacie SPNJO.

Kandydaci na kursy j. angielskiego wraz z formularzem powinni wypełnić i przesłać test diagnostyczny (do pobrania TUTAJ).

Wpisanie na listę uczestników kursu następuje po dokonaniu wpłaty na konto:
 
Politechnika Krakowska
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Alior Bank Spółka Akcyjna
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
W tytule przelewu: kurs j. obcego - SPNJO - SUBKONTO 1

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursów dostępnym na stronie internetowej.

Z przyjemnością odpowiemy też na wszelkie pytania i wątpliwości.

KONTAKT: Eliza Malawska-Kłusek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: 12 628 28 80, 12 628 28 87

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów na kurs języka obcego

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kandydatów na kurs dokształcający/szkolenie
prowadzone na politechnice krakowskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika Krakowska informuje, że:

1)    administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;

2)    kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i tel. 12 628 22 37;

3)    dane osobowe przetwarzane będąw celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na kurs dokształcający/szkolenie oraz udokumentowania przebiegu kursu dokształcającego/szkolenia;

4)       dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie:

 • ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
 • zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych,
 • regulaminu kursów komercyjnych organizowanych przez SPNJO PK

5)    dane osobowe będą przechowywane:

a) w przypadku osób nieprzyjętych na kurs dokształcający/szkolenie:

przez okres 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji na kurs dokształcający/szkolenie, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia rekrutacji,

b) w przypadku osób przyjętych na kurs dokształcający/szkolenie:

przez okres 50 lat od dnia zakończenia prowadzenia kursu dokształcającego/ szkolenia, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia kursu dokształcającego/szkolenia;

6)    osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

7)      podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt 4 aktów prawnych, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania na etapie rekrutacji; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału
w rekrutacji;

8)    przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Regulamin kursów językowych

Regulamin kursów komercyjnych organizowanych przez SPNJO PK

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki współpracy pomiędzy organizatorem kursów (SPNJO PK) a uczestnikiem.

2. SPNJO PK organizuje kursy języków obcych zgodnie z ofertą dostępną w sekretariacie i na stronie internetowej. Wyznacza też osobę odpowiedzialną za przygotowanie i nadzorowanie zajęć.

3. Organizator może przeprowadzić kurs specjalistyczny zgodnie z indywidualnym oczekiwaniem uczestników, na warunkach określonych w odrębnej ofercie.

4. Uczestnikiem może być każdy, kto:

- zaakceptuje warunki oferty i regulaminu

- potwierdzi kompetencje językowe bezpłatnym testem opracowanym przez SPNJO PK

- dokona wpłaty za kurs przed terminem jego rozpoczęcia .

5. Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 7 do 14 osób. Dla mniejszych grup stosuje się ofertę indywidualną i organizator ma prawo zmniejszyć liczbę godzin kursu lub zwiększyć opłatę. Zmiany nie powinny powodować zakłócenia procesu dydaktycznego i wpłynąć na osiągane wyniki nauczania. Decyzje w tej sprawie wymagają konsultacji z lektorem prowadzacym, a w sytuacjach szczególnych aprobaty Kierownika SPNJO.

6. W przypadku braku zgody uczestnika na zmianę waruków, organizator może zaproponować przeniesienie do innej grupy na porównywalnym poziomie zaawansowania lub zwrot wpłaty, pomniejszonej o koszty wykorzystanych zajęć.

7. W sytuacji, kiedy rezygnacja uczestnika kursu może skutkować rozwiązaniem grupy lub zmianą warunków oferty dla pozostałych uczestników, organizator ma prawo odmówić zwrotu wpłaconej kwoty w części lub w całości.

8. Uczestnik może dołączyć do istniejącej grupy, jeżeli nie naruszy to zasad niniejszego regulaminu. W tej sytuacji cena kursu zostanie pomniejszona o koszt zajęć niewykorzystanych.

9. Rozpoczęcie kursu może nastąpić w dowolnym terminie.

10. Termin zajęć uzgadniany jest z lektorem prowadzacym i uczestnikami, w możliwie najdogodniejszym dla wszystkich czasie.

11. W uzasadnionych przypadkach lektor może odwołać zajęcia, uzgadniajac z uczestnikami termin ich odrobienia albo zapewniając zastępstwo.

12. Zajęcia indywidualne mogą być odwołane przez obie strony nie później niż 24 godz. przed planowanym spotkaniem. Niedotrzymanie tego obowiązku może skutkować poniesieniem kosztów nieprzeprowadzonych zajęć.

13. Uczestnik ma prawo do otrzymania indywidualnego raportu postępów w trakcie i na zakończenie kursu.

14. Na wniosek uczestnika organizator może wystawić potwierdzenie ukończenia kursu.

15. W cenę kursu wliczone są materiały dydaktyczne z wyjątkiem podręczników.

Dodatkowe informacje