Szukaj publikacji

Nowinki

 

Uwaga

Regulamin

Regulamin Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, zwane dalej Studium, jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
2. Podstawę działalności Studium stanowi Statut PK i niniejszy regulamin.
§ 2. Zadania Studium
1. Do zadań Studium należą:
1) nauczanie i pogłębianie znajomości języków obcych studentów PK,
2) organizacja i prowadzenie kursów języków obcych na różnych poziomach zaawansowania, dla studentów i pracowników PK,
3) przygotowywanie do egzaminów i przeprowadzanie egzaminów uznanych na świecie, egzaminów kwalifikujących do studiów i praktyk za granicą,
4) konsultacje językowe dla studentów i pracowników PK,
5) tłumaczenia na zlecenie władz PK.
2. Studium współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi PK w zakresie dydaktyki oraz promocji PK; współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w dziedzinie wymiany doświadczeń i rozszerzania kompetencji językowych i metodycznych.
§ 3. Profil dydaktyczny Studium
1. Studium zapewnia studentom wybieralność nauki następujących języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Inne języki są wprowadzane na wniosek studentów zatwierdzony przez dziekana danego wydziału.
2. Działalność dydaktyczna Studium obejmuje następujące formy zajęć:
1) obowiązkowe lektoraty języka obcego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia,
2) egzaminy na studiach stacjonarnych I i II stopnia,
3) zajęcia fakultatywne dla studentów PK.
§ 4. Struktura organizacyjna Studium
1. Całokształtem działalności Studium kieruje kierownik Studium, powołany przez Rektora PK.
2. Do realizacji zadań dydaktycznych, stosownie do potrzeb, tworzy się w Studium zespoły językowe. Zespoły powołuje Kierownik Studium.
3. Ciałem opiniodawczym i doradczym dla kierownika Studium jest Rada Studium, w skład której wchodzą: zastępca kierownika Studium, kierownicy zespołów językowych oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Studium. Przewodniczącym Rady jest kierownik Studium.
4. Zastępcę kierownika Studium powołuje Rektor PK, na wniosek kierownika Studium.
5. Kierownik Studium jest bezpośrednim przełoŜonym pracowników tej jednostki.
6. Nauczyciele akademiccy są zatrudniani w Studium na stanowiskach:
1) starszego wykładowcy,
2) wykładowcy,
3) lektora.
7. Oprócz nauczycieli akademickich Studium zatrudnia pracowników administracyjnych, technicznych i bibliotecznych.
8. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników Studium ustala kierownik Studium, zgodnie ze strukturą organizacyjną PK.
§ 5. Zakres działalności kierownika Studium
1. Kierownik kieruje całokształtem działalności Studium, zgodnie z uprawnieniami.
2. Kierownik Studium w szczególności:
1) nadzoruje pracę Zespołów Językowych powołanych w Studium,
2) koordynuje współpracę Studium z innymi jednostkami,
3) kontroluje i nadzoruje pracę pracowników Studium, wnioskuje o ich awanse, odznaczenia i nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) decyduje o przydziale i sposobie uŜytkowania pomieszczeń, aparatury i innych środków znajdujących się w dyspozycji Studium.
§ 6. Gospodarka majątkowa Studium
1. Gospodarka majątkowa Studium jest prowadzona na podstawie przepisów obowiązujących na PK.
2. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie powierzonym majątkiem odpowiedzialność ponosi kierownik Studium.
§ 7. Nadzór nad działalnością Studium
Bezpośredni nadzór nad działalnością Studium sprawuje Prorektor ds. Studenckich.

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 18 grudnia 2009 r. nr 68/o/12/2009

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Google
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.