Applying for a Job

Kurs „Applying for a Job” jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego związanego z rynkiem pracy oraz szukaniem zatrudnienia w środowisku międzynarodowym z wiodącym językiem angielskim. Głównymi odbiorcami, do których skierowany jest kurs, są studenci ostatnich lat oraz absolwenci studiów wyższych ze szczególnym naciskiem na studentów i absolwentów uczelni technicznych.

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Celem ogólnym kursu „Applying for a Job” jest podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników w zakresie języka angielskiego przydatnych w procesie poszukiwania pracy, a przez to zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Efekty kształcenia, czyli kurs pomoże:

  • wzbogacić zasób słownictwa o niezbędne zagadnienia z zakresu rynku pracy i poszukiwania pracy;
  • rozwinąć i pogłębić umiejętność czytania, słuchania i oglądania ze zrozumieniem materiałów pomocnych przy poszukiwaniu pracy;
  • nauczyć się, jak należy przygotować CV oraz list motywacyjny w języku angielskim;
  • przygotować się do rozmowy o pracę w języku angielskim;
  • dowiedzieć się, co należy zrobić po rozmowie o pracę i jak przygotować się do pierwszego dnia w pracy.

Zawartość modułów

(kliknij na tytuł modułu, aby zobaczyć jego zawartość)

Każdy moduł zawiera opcjonalą sekcję German Corner / die Deutsche Ecke przeznaczoną dla osób uczących się również języka niemieckiego i zainteresowanych poszerzeniem słownictwa związanego z ubieganiem się o pracę. Jest to sekcja nieobowiązkowa, wyrażenia niemieckie nie zostały uwzględnione w testach modułowych ani w teście końcowym, a znajomość tego słownictwa nie jest wymagana do uzyskania zaliczenia kursu.

Warunki ukończenia kursu

Kurs składa się z 5 modułów zakończonych punktowanymi testami (5 testów modułowych po 12 punktów) oraz testu końcowego (40 punktów). Łącznie można zdobyć 100 punktów; aby ukończyć kurs i otrzymać zaświadczenie, należy uzyskać 60 punktów.

O autorkach kursu

mgr Alicja Półtorak-Filipowska - wykładowczyni języka angielskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, współautorka podręcznika do nauki języka specjalistycznego "A Reading Companion for Students of Architecture," autorka kursu e-learningowego dla studentów uczelni technicznych na platformie MOODLE oraz kursu "English for Architecture" na platformie NAVOICA, ekspertka w dziedzinie nauczania języka angielskiego specjalistycznego z zakresu architektury i urbanistyki.

mgr Magdalena Cora - wykładowczyni języka obcego w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, autorka podręcznika do nauki języka specjalistycznego "Geotechnical and Hydraulic Engineering", współautorka podręcznika "English for Environmental Engineering" i "TELC Technical", autorka kursu e-learningowego dla studentów uczelni technicznych na platformie MOODLE oraz kursu "English for Civil Engineering" na platformie NAVOICA, ekspertka z zakresu słownictwa specjalistycznego w dziedzinie inżynierii lądowej i wodnej oraz inżynierii środowiska, dyrektor Studium Języków Obcych PK.

https://navoica.pl/courses/course-v1:PolitechnikaKrakowska+SJO_6+2021_II/about

Kurs przygotowany w ramach projektu "Mooc Języków" Projekt „Mooc Języków” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr umowy POWR.03.01.00-00-W003/18