Historia Studium

Od początków powstania – najpierw wydziałów politechnicznych przy AGH, a w potem politechniki jako osobnego organizmu – w programie studiów znajdowała się obowiązkowa nauka języka rosyjskiego. Lektoraty języków zachodnich były fakultatywne i stanowiły margines. SJO powstało jako jednostka międzywydziałowa w roku 1953 pod nazwą Studium Języków Obcych. Pierwszym kierownikiem SJO został dr Kazimierz Małecki. W roku 1967 jednostka zmieniła nazwę na Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.W 2021 roku ponownie wróciliśmy do nazwy Studium Języków Obcych. Początkowo istniał, jako jedyny, zespół języka rosyjskiego, natomiast w r. 1956, na fali zmian politycznych powstał zespół języków zachodnioeuropejskich, w skład którego wchodzili angliści, germaniści i romaniści. Jego pierwszym kierownikiem została dr Janina Banderowa. W roku 1962 zespół podzielił się na zespół anglistów, oraz zespół germanistów w skład którego weszli także romaniści. W roku 1975 romaniści utworzyli własny zespół.

Celem działania SPNJO było przygotowanie studentów do posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie oraz do korzystania z literatury fachowej obcojęzycznej. Pierwszy okres działalności nie był łatwy. Brakowało zaplecza lokalowego, podręczników, pomocy dydaktycznych. Programy nauczania nie były jednolite, zmieniały się w zależności od profilu kierunków czy siatki godzin.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych organizowało i prowadziło zajęcia na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych, a także w dziewięciu punktach konsultacyjnych w Polsce południowej. Dodatkową działalnością SPNJO było prowadzenie kursów językowych dla pracowników uczelni.

Przemiany polityczne w kraju po roku 1989 skutkowały także zmianami w działalności uczelni; powstawały nowe kierunki, przybywało studentów. Zmieniały się również metody nauczania języków obcych. Przede wszystkim nastąpił odwrót od masowego i obowiązkowego nauczania j. rosyjskiego na korzyść języków zachodnich. Bardzo ważnym wydarzeniem na początku lat osiemdziesiątych było nawiązanie współpracy z British Council, które zarówno współfinansowało kursy językowo-metodyczne dla anglistów w ośrodkach akademickich Wielkiej Brytanii, jak i, co może nawet istotniejsze, współorganizowało kursy dla naszych anglistów w Polsce. Współpraca ta zaowocowała wprowadzeniem do praktyki dydaktycznej studium communicative approach, jak również zainspirowało nas do podjęcia własnych badań dotyczących metodyki nauczania języków obcych w uczelni technicznej. Efektem było unowocześnienie metod nauczania z uwzględnieniem nowych, rozwijających się technologii oraz wprowadzaniem na większą skalę języka specjalistycznego jako elementu warsztatu przyszłego inżyniera.

Ze względu na brak na rynku wydawniczym podręczników do nauki języka obcego specjalistycznego technicznego pracownicy SJO postanowili tę lukę wypełnić. W ostatnim dziesięcioleciu nauczyciele SJO opracowali, a studium wydało kilkanaście pozycji do nauki języka obcego fachowego, przede wszystkim z myślą u studentach PK, ale również dla inżynierów i innych zainteresowanych z różnych branż. Ze skryptów tych obecnie korzystają studenci uczelni technicznych z całej Polski. SJO na bieżąco poszerza ofertę wydawniczą o pozycje dostosowane do nowo powstających kierunków studiów (biomechanika, zarządzanie produkcją, matematyka), a także uzupełnia już istniejące podręczniki o część audiowizualną (nagrania, filmy).

Nowe stulecie to akces do Unii Europejskiej i coraz liczniejsze kontakty studiującej młodzieży z krajami stowarzyszonymi. Unijne programy TEMPUS, SOKRATES, IAESTE czy ERASMUS umożliwiają studentom wyjazdy na stypendia zagraniczne. SJO poza lektoratami organizuje dodatkowo kursy językowe, pomagające w doskonaleniu języka pod kątem wyjazdu. Ponadto, SJO w 2003 r. uzyskało licencję WBT (Weiterbildung TestSysteme) we Frankfurcie n/Menem, uprawniającą do organizacji i przeprowadzania egzaminów TELC B1 i B2 z języków: angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Egzaminy TELC SJO organizuje również dla urzędników agend rządowych w ramach procedury kwalifikacyjnej do służby cywilnej.

Pracownicy dydaktyczni Studium Języków Obcych ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach metodycznych, kursach i warsztatach w kraju i zagranicą. Corocznie w okresie wakacyjnym nauczyciele SJO uczestniczą, w ramach programu LLP-ERASMUS, w kursach językowo-metodycznych w renomowanych ośrodkach, podczas których doskonalą swoje umiejętności dydaktyczne i zapoznają się z najnowszymi zmianami w języku danego kraju. Ponadto SJO współpracuje z wydawnictwami językowymi, które przygotowują dla lektorów prezentacje nowości, a także na początku każdego roku akademickiego organizują dla studentów kiermasze z podręcznikami, słownikami i innymi pomocami dydaktycznymi. Dzięki tym kontaktom księgozbiór SJO powiększa się o podręczniki kursowe, a także słowniki i materiały pomocnicze dla nauczycieli. Profesjonalizm i ogromne doświadczenie w nauczaniu języka specjalistycznego, czego dowodem są wydane skrypty, sprawiły, ze SJO stało się liderem w tej dziedzinie. Skłoniło to nas do zorganizowania dwukrotnie w ostatniej dekadzie warsztatów dla nauczycieli języków obcych z wyższych uczelni technicznych, gdzie prezentowane były zajęcia pokazowe z języka technicznego, prowadzone przez pracowników studium, a także dorobek wydawniczy. Warsztaty cieszyły się dużym powodzeniem.

W roku 2004 uchwałą Senatu PK został wprowadzony obligatoryjny (będący warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej) egzamin z języka obcego na poziomie B1 lub B2, potwierdzony certyfikatem. Egzamin składał się z części ogólnej, której formułę oparto o wytyczne The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, oraz specjalistycznej kierunkowej, a oceny z obu części uwidocznione były na certyfikacie wraz z opisem umiejętności językowych zdobytych na danym poziomie. Po zmianie struktury studiów na trzystopniowe, rady niektórych wydziałów zrezygnowały z obowiązkowego egzaminu. Mimo to duża liczba studentów, świadoma wartości certyfikatu i możliwości jego bezpłatnego uzyskania przystępuje nadal do tego egzaminu. Do tej pory SJO wydało ok. 10000 certyfikatów. Ostatnie lata to nagły rozwój nowych technologii informatycznych. SJO wykorzystuje to także w nauczaniu języków obcych. Zajęcia lektoratowe zostały wzbogacone poprzez wykorzystanie pomocy multimedialnych, tablic interaktywnych czy internetu. Wprowadziło to dodatkowe treści aktualizowane na bieżąco, urozmaicenie dla studentów, a przede wszystkich spowodowało większą aktywność i mobilizację uczących się. Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej SJO pilotażowo wprowadziło, jako uzupełnienie zajęć tradycyjnych, e-learnig na platformie internetowej Moodle. Ciekawa forma i powszechna dostępność tych zajęć zyskała akceptację studentów. Ta forma działalności dydaktycznej będzie rozwijana i doskonalona także na innych wydziałach.

Dodatkową działalnością Studium Języków Obcych są kursy językowe, prowadzone nie tylko dla studentów i pracowników PK, ale także dla wszystkich chętnych spoza uczelni. Rokrocznie tworzy się około 10 grup stacjonarnych, głównie z j. angielskiego i hiszpańskiego. Ponadto pracownicy SJO prowadzą kursy języka angielskiego na zlecenie firm w ich siedzibach.

SJO jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony