Regulamin Studium

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Studium Języków Obcych, zwane dalej Studium, jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
 2. Podstawę działalności Studium stanowi Statut PK i niniejszy regulamin.

§ 2. Zadania Studium

1. Do zadań Studium należą:

 1. nauczanie i pogłębianie znajomości języków obcych studentów i doktorantów PK,
 2. organizacja kursów językowych:
  a)  organizacja i prowadzenie kursów języków obcych na różnych poziomach zaawansowania dla studentów i doktorantów,
  b)  organizacja i prowadzenie kursów języków obcych na różnych poziomach zaawansowania dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, na mocy odrębnych porozumień z poszczególnymi wydziałami i innymi jednostkami,
  c)  organizacja i prowadzenie odpłatnych kursów językowych dla osób i podmiotów zewnętrznych, na mocy odrębnych umów,
 3. przygotowywanie i przeprowadzanie egzaminów międzynarodowych, egzaminów kwalifikujących do studiów i praktyk za granicą (np. telc),
 4. konsultacje językowe dla studentów, doktorantów i pracowników PK,
 5. tłumaczenia na zlecenie władz PK, w ramach prac Zespołu Tłumaczeniowego,
 6. tłumaczenia dla poszczególnych wydziałów na mocy odrębnych porozumień, w ramach prac Zespołu Tłumaczeniowego.

2. Studium współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi PK w zakresie dydaktyki oraz promocji PK; współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w dziedzinie wymiany doświadczeń i rozszerzania kompetencji językowych i metodycznych.

§ 3. Profil dydaktyczny Studium

 1. Studium zapewnia studentom wybieralność nauki następujących języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Inne języki są wprowadzane na wniosek studentów zatwierdzony przez dziekana danego wydziału.
 2. Działalność dydaktyczna Studium obejmuje następujące formy zajęć:
  1. obowiązkowe lektoraty języka obcego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia,
  2. egzaminy na studiach stacjonarnych I, II i III stopnia oraz w Szkole Doktorskiej,
  3. zajęcia fakultatywne dla studentów PK.

§ 4. Struktura organizacyjna Studium

 1. Całokształtem działalności Studium kieruje dyrektor Studium, powołany przez Rektora PK.
 2. Dyrektor Studium jest bezpośrednim przełożonym pracowników tej jednostki.
 3. Zastępcę dyrektora Studium powołuje Rektor PK, na wniosek dyrektora Studium.
 4. Do realizacji zadań dydaktycznych, stosownie do potrzeb, tworzy się w Studium Zespoły Językowe, którymi kierują kierownicy zespołów językowych. Zespoły powołuje dyrektor Studium.
 5. Kierowników zespołów językowych powołuje dyrektor Studium.
 6. Ciałem opiniodawczym i doradczym dla dyrektora Studium jest Rada Studium,
  w skład którego wchodzą: dastępca dyrektora Studium, kierownicy zespołów językowych oraz przedstawiciel administracji Studium. Przewodniczącym Rady jest dyrektor Studium.
 7. Nauczyciele akademiccy są zatrudniani w Studium na stanowiskach:
  • wykładowcy języka obcego,
  • asystenta,
  • lektora.
 8. Oprócz nauczycieli akademickich Studium zatrudnia pracowników administracyjnych i technicznych.
 9. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników Studium ustala dyrektor Studium.

§ 5. Zakres działalności dyrektora Studium

 1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Studium, zgodnie z uprawnieniami.
 2. Dyrektor Studium w szczególności:
  1. nadzoruje pracę zespołów językowych powołanych w Studium
  2. koordynuje współpracę Studium z innymi jednostkami
  3. kontroluje i nadzoruje pracę pracowników Studium, wnioskuje o ich awanse, odznaczenia i nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  4. decyduje o przydziale i sposobie użytkowania pomieszczeń, aparatury i innych środków znajdujących się w dyspozycji Studium.
  5. decyduje o nadaniu tytułu Dydaktyka Roku oraz wyróżnień dla nauczycieli akademickich, którzy uzyskali najwyższą średnią w studenckiej ankiecie nauczycieli akademickich.

§ 6. Gospodarka majątkowa Studium

 1. Gospodarka majątkowa i finansowa Studium jest prowadzona na podstawie przepisów obowiązujących na PK.
 2. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie powierzonym majątkiem odpowiedzialność ponosi dyrektor Studium.

§ 7. Nadzór nad działalnością Studium

Bezpośredni nadzór nad działalnością Studium sprawuje Prorektor ds. Studenckich.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony