Kryteria zaliczenia

Ogólne kryteria zaliczenia lektoratów z języków obcych na studiach I stopnia na Politechnice Krakowskiej

Lektorat z języka obcego stanowi przedmiot obowiązkowy i obejmuje uczestnictwo w zajęciach oraz samodzielną pracę studenta. Każdy semestr lektoratu kończy się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem. Obowiązuje zasada sekwencyjności, tzn. student uczęszczający na lektorat zalicza kolejno następujące po sobie semestry. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą lektora prowadzącego oraz Dyrektora SJO, istnieje możliwość wyrównania różnic programowych (bądź innych zaległości) w ciągu jednego semestru.

1. Podział na grupy zaawansowania z języka angielskiego odbywa się na podstawie testu poziomującego (np. dostępnego na stronie SJO PK lub dostarczonego przez lektora prowadzącego) bądź certyfikatów biegłości językowej (posiadacze certyfikatów poświadczających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 są kierowani do grup C1, jeśli są przewidziane na danym roku, kierunku i wydziale).

Certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub C2 (np. CAE, CPE lub równorzędne), a w przypadku gdy na danym roku nie ma grup C1, również certyfikat na poziomie B2 (np. FCE lub równorzędny), może być podstawą do zwolnienia studenta z obowiązku regularnego uczęszczania na zajęcia, natomiast nie zwalnia z konieczności samodzielnego opracowania i zaliczenia materiału z zakresu języka specjalistycznego przewidzianego w treściach nauczania na dany semestr, a także zaliczenia lektury bądź prezentacji (jeśli obowiązuje w danym semestrze). Szczegółowe zasady zaliczania ww. materiału ustalane są przez lektora prowadzącego.

Zmiana języka na inny możliwa jest w trzech pierwszych tygodniach zajęć I semestru. Późniejsza zmiana wymaga pisemnej zgody Dyrektora SJO oraz dziekana wydziału.

2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i może podlegać ocenie. Szczegółowe regulacje dotyczące obecności na zajęciach mogą się różnić między wydziałami m.in. ze względu na różnice w ilości godzin w poszczególnych semestrach (regulacje te są przedstawiane studentom na początku cyklu zajęć), lecz poniższe zasady obowiązują na wszystkich zajęciach z języka obcego na PK:

  • Zaświadczenia usprawiedliwiające nieobecność należy przedłożyć prowadzącemu zajęcia w terminie do 2 tygodni po ustaniu jej przyczyny. Zaświadczenia przedstawione po tym terminie nie będą honorowane.
  • Nieobecność na danych zajęciach może zostać odpracowana na zajęciach innej grupy tego samego prowadzącego, jeśli to możliwe i wyłącznie po uzgodnieniu z lektorem.
  • Jeśli suma nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) przekracza 50% godzin zajęć przewidzianych w danym semestrze, student kierowany jest na powtarzanie semestru. W uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba, hospitalizacja, ważne przyczyny losowe itp.) student może złożyć wniosek do Dyrektora SJO o wyrażenie zgody na zaliczenie semestru mimo przekroczonego limitu nieobecności. Wniosek musi zawierać opinię lektora oraz dokumentację uzasadniającą jego złożenie.

3. Zasady uzyskiwania zaliczenia

Na początku cyklu zajęć lektor informuje studentów o zakresie materiału, zasadach zaliczania przedmiotu i warunkach uzyskania zaliczenia.

Na semestralną ocenę końcową składają się następujące elementy:

  • oceny z minimum 2 testów śródsemestralnych
  • ocena z wypowiedzi ustnych: lektura lub prezentacja* (od 2. semestru obowiązkowo, w 1. semestrze opcjonalnie – wg decyzji lektora prowadzącego)
  • frekwencja (zgodnie z regułami ustalonymi na wydziale; patrz pkt. 2)
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach (zgodnie z regułami ustalonymi na wydziale)
    aktywne uczestnictwo obejmuje także przynoszenie na zajęcia podręczników lub / i materiałów przekazanych uprzednio przez prowadzącego koniecznych do pełnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach)
  • inne formy pracy własnej studenta – np. kurs e-learningowy (jeśli dotyczy).

Szczegółowe zasady dotyczące zaliczenia lektury / prezentacji (w tym kryteria oceny) są przedstawiane na pierwszych zajęciach w semestrze.

*Lektura – ocena z wypowiedzi ustnej polegającej na opracowaniu odpowiedniej długości artykułu oraz zaprezentowaniu jego treści prowadzącemu w rozmowie indywidualnej.

*Prezentacja – ocena z wypowiedzi ustnej prezentowanej na zajęciach całej grupie.

Skala ocen oraz system oceniania (oceny cząstkowe lub system punktowy) mogą się różnić w zależności od wydziału. Niemniej jednak próg zaliczeniowy testów (lub całego semestru zajęć w przypadku systemu punktowego) wynosi 51%.

4. Uznawalność lektoratu zaliczonego we wcześniejszych cyklach kształcenia

Oceny z poszczególnych semestrów lektoratu języka obcego zaliczonych we wcześniejszych cyklach kształcenia na tym samym kierunku i wydziale są przepisywane automatycznie, o ile program kształcenia nie uległ zmianie.

Student, który zaliczył semestr języka we wcześniejszym cyklu kształcenia na innym wydziale PK lub na innej uczelni, może wnioskować o przepisanie oceny w ramach tego samego języka i poziomu, jeśli treści programowe są takie same bądź zbliżone. Warunki przepisania oceny ustalane są indywidualnie z prowadzącym.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony