Regulamin kursów językowych

Sterta książek ze znacznikami
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki współpracy pomiędzy organizatorem kursów (SJO PK) a uczestnikiem.
 2. SJO PK organizuje kursy języków obcych zgodnie z ofertą dostępną w sekretariacie i na stronie internetowej. Wyznacza też osobę odpowiedzialną za przygotowanie i nadzorowanie zajęć.
 3. Organizator może przeprowadzić kurs specjalistyczny zgodnie z indywidualnym oczekiwaniem uczestników, na warunkach określonych w odrębnej ofercie.
 4. Uczestnikiem może być każdy, kto:
  • zaakceptuje warunki oferty i regulaminu
  • potwierdzi kompetencje językowe bezpłatnym testem opracowanym przez SJO PK
  • dokona wpłaty za kurs przed terminem jego rozpoczęcia.
 5. Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 7 do 14 osób. Dla mniejszych grup stosuje się ofertę indywidualną i organizator ma prawo zmniejszyć ilość godzin kursu lub zwiększyć opłatę. Zmiany nie powinny powodować zakłócenia procesu dydaktycznego i wpłynąć na osiągane wyniki nauczania. Decyzje w tej sprawie wymagają konsultacji z lektorem prowadzącym, a w sytuacjach szczególnych aprobaty Dyrektora SJO.
 6. W przypadku braku zgody uczestnika na zmianę warunków, organizator może zaproponować przeniesienie do innej grupy na porównywalnym poziomie zaawansowania lub zwrot wpłaty, pomniejszonej o koszty wykorzystanych zajęć.
 7. W sytuacji, kiedy rezygnacja uczestnika kursu może skutkować rozwiązaniem grupy lub zmianą warunków oferty dla pozostałych uczestników, organizator ma prawo odmówić zwrotu wpłaconej kwoty w części lub w całości.
 8. Uczestnik może dołączyć do istniejącej grupy, jeżeli nie naruszy to zasad niniejszego regulaminu. W tej sytuacji cena kursu zostanie pomniejszona o koszt zajęć niewykorzystanych.
 9. Rozpoczęcie kursu może nastąpić w dowolnym terminie.
 10. Termin zajęć uzgadniany jest z lektorem prowadzacym i uczestnikami, w możliwie najdogodniejszym dla wszystkich czasie.
 11. W uzasadnionych przypadkach lektor może odwołać zajęcia, uzgadniajac z uczestnikami termin ich odrobienia albo zapewniając zastępstwo.
 12. Zajęcia indywidualne mogą być odwołane przez obie strony nie później niż 24 godz. przed planowanym spotkaniem. Niedotrzymanie tego obowiązku może skutkować poniesieniem kosztów nieprzeprowadzonych zajęć.
 13. Uczestnik ma prawo do otrzymania indywidualnego raportu postępów w trakcie i na zakończenie kursu.
 14. Na wniosek uczestnika organizator może wystawić potwierdzenie ukończenia kursu.
 15. W cenę kursu wliczone są materiały dydaktyczne z wyjątkiem podręczników.
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony