Regulamin Studium

REGULAMIN STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, zwane dalej Studium, jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
 2. Podstawę działalności Studium stanowi Statut PK i niniejszy regulamin.

§ 2. Zadania Studium

 1. Do zadań Studium należą:
  1. nauczanie i pogłębianie znajomości języków obcych studentów PK
   • organizacja i prowadzenie kursów języków obcych na różnych poziomach zaawansowania dla studentów
   • organizacja i prowadzenie kursów języków obcych na różnych poziomach zaawansowania, dla pracowników naukowych, administracyjnych i technicznych PK, na mocy odrębnych porozumień z poszczególnymi wydziałami i jednostkami
   • organizacja i prowadzenie odpłatnych kursów językowych na mocy odrębnych porozumień
  2. przygotowywanie do egzaminów i przeprowadzanie egzaminów uznanych na świecie, egzaminów kwalifikujących do studiów i praktyk za granicą
  3. konsultacje językowe dla studentów i pracowników PK
  4. tłumaczenia na zlecenie władz PK oraz poszczególnych wydziałów na mocy odrębnych porozumień.
 2. Studium współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi PK w zakresie dydaktyki oraz promocji PK; współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w dziedzinie wymiany
  doświadczeń i rozszerzania kompetencji językowych i metodycznych.

§ 3. Profil dydaktyczny Studium

 1. Studium zapewnia studentom wybieralność nauki następujących języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Inne języki są wprowadzane na wniosek studentów zatwierdzony przez dziekana danego wydziału.
 2. Działalność dydaktyczna Studium obejmuje następujące formy zajęć:
  1. obowiązkowe lektoraty języka obcego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia
  2. egzaminy na studiach stacjonarnych I, II i III stopnia
  3. zajęcia fakultatywne dla studentów PK.

§ 4. Struktura organizacyjna Studium

 1. Całokształtem działalności Studium kieruje kierownik Studium, powołany przez Rektora PK.
 2. Do realizacji zadań dydaktycznych, stosownie do potrzeb, tworzy się w Studium zespoły językowe, którymi kierują Kierownicy Zespołów. Zespoły powołuje Kierownik Studium.
 3. Ciałem opiniodawczym i doradczym dla kierownika Studium jest Zespół Kierowniczy, w skład którego wchodzą: zastępca kierownika Studium, kierownicy zespołów językowych oraz przedstawiciel administracji Studium. Przewodniczącym Zespołu jest kierownik Studium.
 4. Zastępcę kierownika Studium powołuje Rektor PK, na wniosek kierownika Studium.
 5. Kierowników zespołów językowych powołuje kierownik Studium.
 6. Kierownik Studium jest bezpośrednim przełożonym pracowników tej jednostki.
 7. Nauczyciele akademiccy są zatrudniani w Studium na stanowiskach:
  • starszego wykładowcy
  • wykładowcy
  • lektora.
 8. Oprócz nauczycieli akademickich Studium zatrudnia pracowników administracyjnych i technicznych.
 9. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników Studium ustala kierownik Studium, zgodnie ze strukturą organizacyjną PK.

§ 5. Zakres działalności kierownika Studium

 1. Kierownik kieruje całokształtem działalności Studium, zgodnie z uprawnieniami.
 2. Kierownik Studium w szczególności:
  1. nadzoruje pracę zespołów językowych powołanych w Studium
  2. koordynuje współpracę Studium z innymi jednostkami
  3. kontroluje i nadzoruje pracę pracowników Studium, wnioskuje o ich awanse, odznaczenia i nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  4. decyduje o przydziale i sposobie użytkowania pomieszczeń, aparatury i innych środków znajdujących się w dyspozycji.

§ 6. Gospodarka majątkowa Studium

 1. Gospodarka majątkowa Studium jest prowadzona na podstawie przepisów obowiązujących na PK.
 2. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie powierzonym majątkiem odpowiedzialność ponosi kierownik Studium.

§ 7. Nadzór nad działalnością Studium

Bezpośredni nadzór nad działalnością Studium sprawuje Prorektor ds. Studenckich.

Uchwała nr 116 z 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych